Buurtleven!

Een aantrekkelijke stad is een ongedeelde stad waar iedereen met plezier woont en leeft. Synchroon heeft een sterke, maatschappelijk drive en wil daar graag aan bijdragen. Daarom investeren wij risicodragend in wijken en buurten en combineren we op die manier ziel en zakelijkheid. Onze focus ligt met Buurtleven! op wijken en buurten waar een combinatie van verouderde woningen, leefbaarheidsproblemen en weinig zelf- en samenredzaamheid de woonbeleving negatief beïnvloed. Succesvolle wijk- en buurtontwikkeling, voor een beter Buurtleven!, is een combinatie van sociale en fysieke ingrepen en kan alleen slagen als alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten: bewoners, ondernemers én professionals.

Wij doen dit onder andere in Rotterdam , Rijswijk en Amsterdam.

Met elkaar het verschil maken.
Download de publicatie

Synchroon gaat voor positieve impact

Een maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar met hart voor de stad. Dat is Synchroon. Wij combineren een grote gedrevenheid met wendbaarheid en slagvaardigheid. Positieve impact, dat is wat ons bindt en waar we voor gaan. De sociale woonopgave in wijken en buurten staat hoog bij ons op de agenda. Dat betekent voor ons dat we meerwaarde leveren door met ziel en zakelijkheid creatieve oplossingen te bedenken en om die samen met bewoners, ondernemers en professionals om te zetten naar pragmatische oplossingen. Daarbij gaat het niet alleen om meer betaalbare woningen en gemixte wijken en -buurten. We investeren voor langere tijd in de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij hoort langjarig commitment. Dat maakt Synchroon een aantrekkelijke en betrouwbare partner voor gemeenten en corporaties.

Vanuit overtuiging risicodragend investeren in wijken en buurten

Als gebiedsontwikkelaar met een sterke maatschappelijke drive willen we risicodragend in wijken en buurten investeren. Dat doen we vanuit een duidelijke overtuiging. Hieronder geven we aan waar we in geloven en waar we bij de ontwikkeling op in willen zetten. Dit is waar we voor gaan:

Voor een ongedeelde stad

Een aantrekkelijke stad is een ongedeelde stad. Een stad waar iedereen een plekje kan vinden, ongeacht zijn portemonnee. Het is ook een stad zonder harde scheidslijnen, met wijken die voor elk wat wils hebben en waar je kunt blijven wonen als je omstandigheden veranderen. Bij het realiseren van die ongedeelde stad kunnen wij een grote toegevoegde waarde leveren, doordat we investeren in niet-DAEB (zoals middeldure huur- en koopwoningen en commercieel vastgoed). Dit gaat voor ons altijd samen met investeren in het aantrekkelijker maken van een wijk en daarmee bijdragen aan het buurtleven. Zo leveren we een waardevolle aanvulling op het werk van corporaties en brengen we samen die ongedeelde stad dichterbij.

Vanuit wijk- en buurtwaarde

Je sterke punten gebruiken is altijd een goed idee. Dus ook bij wijkontwikkeling. Daarom nemen we de sterke kanten van een wijk of buurt als uitgangspunt. De dingen waar bewoners en ondernemers trots op zijn en die ze graag willen behouden. Die trots is een verbindend element waar we op voortbouwen. Om helder te krijgen wat precies die unieke ‘wijk- of buurtwaarde’ is en waar de kansen en knelpunten liggen, brengen we bij de wijkanalyse niet alleen harde, maar ook zachte data in kaart. En om te zorgen dat we weten waar we over praten en het buurtleven leren kennen, gaan we er bij de start een week wonen, en zoeken we er ook een werkplek waar we geregeld te vinden zijn.

Vanuit buurtperspectief met de buurt en voor de buurt

Niemand weet beter wat in de omgeving speelt en nodig is, dan de mensen die er wonen. Dat buurtperspectief is onbetaalbaar. Daarom geven wij de bestaande en nieuwe bewoners een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun eigen wijk en buurt. De mensen die er blijven of gaan wonen bepalen immers het buurtleven. Wijkontwikkeling vanuit buurtperspectief is de beste garantie voor een plan dat op draagvlak kan rekenen en in alle opzichten meerwaarde heeft voor de mensen die er (gaan)wonen (stedenbouwkundig, programmatisch en functioneel).

Voor meer natuur met gebruikswaarde in de buurt

Bij Synchroon geloven we sterk in het belang van natuur. Zowel voor het klimaat, als voor planten, dieren en mensen. Daarom vormt natuurontwikkeling bij ons de basis voor een goede gebiedsontwikkeling. Wij gaan niet voor zomaar wat groen, maar voor groen dat past bij de plek, door bewoners benut kan worden en de biodiversiteit vergroot. Zo ontstaat een mooi, gezond stuk stad met natuur die echt bijdraagt aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen en aan hun woongeluk.

Onze aanpak

Een succesvolle buurtaanpak vereist integrale maatregelen op verschillende gebieden. Dit zijn de acties die het verschil gaan maken:

Wijkgerichte coalities aangaan

Het sleutelwoord voor een geslaagde wijk- en buurtontwikkeling is ‘samen’. We kunnen dit alleen voor elkaar krijgen als ook alle professionals de handen ineen slaan: corporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en marktpartijen. Dat is een enorme klus die vraagt om structuur – en structuur aanbrengen is iets waar we als Synchroon goed in zijn. Wij kunnen draagvlak creëren in complexe situaties en succesvolle wijkgerichte coalities opzetten.

Sociaal aan fysiek koppelen

Wijkontwikkeling vraagt een integrale aanpak. Daarom kijken we over muren heen en leggen we verbindingen tussen opgaven op verschillende terreinen. Zo koppelen we sociale vraagstukken aan fysieke antwoorden. ‘Koppelkansen’ noemen we dat. Zo kan bijvoorbeeld het koppelen van een zorgsteunpunt en ontmoetingscentrum aan ouderenwoningen een wapen zijn tegen eenzaamheid.

Expertise inbrengen van onze netwerkpartners

Samen weet je meer en kom je verder. Samenwerken leidt tot vernieuwing en inspiratie. Dat is onze diepste overtuiging. Daarom werken we op allerlei gebieden samen met professionals in gebiedsontwikkeling, van institutionele beleggers tot zorginstellingen en van ecologen tot kunstenaars. Het doel van samenwerking is voor ons altijd synergie. Die synergie draagt ook bij aan succesvolle wijkontwikkeling en het verbeteren van het buurtleven. Daarnaast hebben we ook netwerkpartners met andere expertise, zoals architectuurplatforms, het College van Rijksadviseurs en de TU-Delft. Daarnaast beschikken we als dochter van TBI Holdings over een netwerk van 17 ondernemingen op het gebied van duurzame bouw, techniek en infra. Al die expertise van onze partners brengen we in bij onze projecten. Dat is van onschatbare waarde en helpt bij het bedenken van creatieve en tegelijk ook concrete oplossingen of goede processen.

Volledig transparant samenwerken

Goede samenwerking drijft op vertrouwen. Vertrouwen ontstaat als je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Dat is precies hoe wij werken. Bij Synchroon geloven we in openheid en transparantie. Inzicht in elkaars kosten en inkomsten is voor ons een vanzelfsprekendheid. En omdat winstmaximalisatie voor ons, als onderdeel van stichting TBI, geen doel is, gaan we vol voor de inhoud: wijken en buurten waar mensen met plezier wonen en werken.

Grond of gebouwen verwerven en slim investeren

Doordat we de markt goed kennen, kunnen we als zakelijke partner van meerwaarde zijn door gerichte risicovolle investeringen te doen. Door bijvoorbeeld in een wijk of buurt een gebouw of stuk grond te verwerven, ontstaat soms zelfs letterlijk ruimte voor een hogere ontwikkelambitie en uiteindelijk ook een hogere waardeontwikkeling. Hiermee komt er in een plan meer financiële ruimte voor maatschappelijke (o.a. duurzaamheids) investeringen.

Langjarig verbinden aan een buurt(functie)

Als gebiedsontwikkelaar verbinden we ons zo’n 15 tot 20 jaar aan een gebied. Ook bij wijk- en buurtontwikkeling kiezen we ervoor ons lang te verbinden, omdat dit nodig is om blijvende verbeteringen in te zetten. We doen niet alleen grote investeringen, maar zijn ook op kleinere schaal actief, bijvoorbeeld door te investeren in een buurtfunctie; een buurt ‘STEKK’ (in het eigendom, de koop of de exploitatie). Zo krijgen initiatieven die belangrijk zijn voor de buurt de tijd om tot wasdom te komen. En lukt het onverhoopt toch niet, dan zoeken we samen met de buurt naar een goede nieuwe invulling.

Ontwikkelen met de wijk

De bewoner is de expert van het buurtleven. Daarom ontwikkelen we mét de wijk en vanuit dit buurtperspectief. Bewoners doen- en denken altijd mee op thema’s bepalend voor het buurtleven. Ontwikkelen met de wijk doen we volgens onze participatieloop. Door altijd zo breed mogelijk input op te halen, met enthousiaste bewoners en kenners op specifieke onderwerpen te verdiepen en de opgehaalde input te vertalen naar concrete producten. Vervolgens koppelen we breed terug en gaan we actief aan de slag met de opgehaalde kennis. Dat doen we altijd eerlijk en transparant. Dat is immers de basis van vertrouwen.

Bij Synchroon geloven we in de noodzaak van circulaire ontwikkeling. Benieuwd hoe wij dit doen?
Ontdek Synchroon circulair

Meer informatie

Wil je meer weten over Synchroon en samenwerken aan betere wijken en buurten?

Buurtleven - Contact - Rosalie de Boer - Synchroon Neem dan contact op met
Rosalie de Boer

Foto’s van Maarten Delobel