Synchroon gaat voor positieve impact

Buurtleven

Een maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar met hart voor de stad. Dat is Synchroon. Wij combineren een gedrevenheid met, visie wendbaarheid en slagkracht. Positieve impact, dat is wat ons bindt en waar we voor gaan. De sociale woonopgave in wijken en buurten staat hoog bij ons op de agenda. Dat betekent voor ons dat we meerwaarde leveren door met ziel en zakelijkheid creatieve oplossingen te bedenken die we samen met bewoners, ondernemers en professionals omzetten naar pragmatische oplossingen. Daarbij gaat het niet alleen om meer betaalbare woningen en gemixte wijken en -buurten. Maar juist ook om buurten waar mensen trots op zijn. We investeren voor langere tijd in de kwaliteit van de leefomgeving door een langjarig commitment aan te gaan. Dat maakt Synchroon een aantrekkelijke en betrouwbare partner voor gemeenten en corporaties.

Wij doen dit onder andere in Rotterdam, Rijswijk en Nijmegen.

Succesvolle wijk- en buurtontwikkeling drijft op drie belangrijke principes:

  • Ongedeelde stad
  • Trotse buurt en
  • Gezonde groene buurt

Download de Buurtleven publicatie

Om dit te realiseren, werken we met onze samenwerkingspartners vanuit meerwaarde. Iedereen doet waar hij of zij goed in is. Voor ons als conceptuele gebiedsontwikkelaar is dat bijvoorbeeld het bedenken van integrale sociaal fysieke oplossingen om de leefbaarheid in een gebied structureel te verbeteren. En ook de benodigde samenwerking in de steigers te zetten en risicodragend te investeren. Een lange adem en de bereidheid elkaar vast te houden in goede en slechte tijden zijn daarbij een must. We kunnen één ding garanderen: deze aanpak genereert veel positieve energie.

Onze aanpak kenmerkt zich door:

Buurtleven heeft een positieve insteek. Wij houden van de stad, haar bewoners en van wat we doen. Daardoor zijn we enorm gedreven en kijken we met een positieve blik naar de omgeving, altijd op zoek naar mogelijkheden om obstakels weg te nemen en knelpunten om te buigen in kansen. Dat alles doen we met veel enthousiasme vanuit innerlijke overtuigingen. Deze overtuigingen zijn een inspiratiebron. Ze vormen het fundament onder ons handelen en fungeren ook als ijkpunt.

Een ongedeelde stad

Een aantrekkelijke stad is een ongedeelde stad. Een stad waar iedereen een plekje kan vinden, ongeacht zijn of haar portemonnee. Het is ook een stad zonder harde scheidslijnen, met wijken die voor elk wat wils hebben en waar je kunt blijven wonen als je omstandigheden veranderen. Bij het realiseren van die ongedeelde stad kunnen wij een grote toegevoegde waarde leveren, doordat we investeren in niet-DAEB (zoals middel dure huur- en koopwoningen en commercieel vastgoed). Dit gaat voor ons altijd samen met investeren in het aantrekkelijker maken van een wijk en daarmee bijdragen aan het buurtleven. Zo leveren we een waardevolle aanvulling op het werk van corporaties en brengen we samen die ongedeelde stad dichterbij.

Een trotse buurt

Mensen die trots zijn op hun buurt, dat is waar we naar streven en waar we dagelijks aan werken. Wat ons betreft ligt het beste en meest kansrijke startpunt voor buurtontwikkeling in de sterke kant van een buurt: het karakter van de plek, dingen die waarde hebben voor de bewoners en ondernemers, elementen waar men trots op is. Trots op de buurt is waar we op voortbouwen.

Het kan een brug slaan tussen oude en nieuwe bewoners en energie ontketenen om in de eigen omgeving aan de slag te gaan. Door aan te haken bij wat er al ligt aan mooie initiatieven bouwen we zo van onderop verder aan hun leefwereld. Daarbij kiezen we voor ontwikkeling vanuit het perspectief van de buurt: ontwikkelen met de buurt en voor de buurt link naar stukje over ontwikkelen met de wijk. Een buurt is een levend, dynamisch gebied dat bewoners en ondernemers ervaren als ‘hun plek’ en waar ze zich bij betrokken voelen. Zij kennen en maken de verhalen. Zij weten precies wat er speelt en wat er nodig is en zij zijn het ook die samen het Buurtleven maken.

Een gezonde en groene buurt

Een gezonde, groene buurt is een toekomstbestendige buurt. Daarom speelt de natuur een hoofdrol in onze plannen. Natuurontwikkeling vormt de basis voor gebiedsontwikkeling. Natuur levert ook een bijdrage aan het oplossen van diverse problemen waar mensen in kwetsbare buurten mee worstelen, zoals gezondheidsproblemen. Uit onderzoek blijkt overduidelijk dat een gezonde, groene leefomgeving substantieel bijdraagt aan een positieve gezondheid en levensgeluk.

Om die positieve gezondheid zoveel mogelijk aan te boren, zetten wij in op natuur met gebruikswaarde: natuur die mensen uitnodigt om in beweging te komen en elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld op een mooi wandelpad of een avontuurlijke groene speelplek zoals in Karspelhof. Daarnaast fungeert een groene omgeving als buffer tegen klimaatverandering: een plek die verkoeling biedt op warme dagen en die na een flinke hoosbui overtollig water af kan voeren.

Visie en ondernemerschap

Succesvolle buurtontwikkeling vraagt om een integrale visie op inhoud en proces, slagkracht, organisatievermogen, serieus langjarig commitment en geduldig geld. Synchroon heeft dat. Wij dragen bij met waar we goed in zijn: visie en ondernemerschap. Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar met hart voor de stad gaan we vol voor positieve impact op de omgeving waar we actief zijn. Dat we deze ambities ook waar kunnen maken heeft met de bijzondere bedrijfsstructuur van TBI Holdings te maken, waar Synchroon een dochteronderneming van is. Honderd procent van de aandelen van TBI zijn ondergebracht in een stichting. De aandelen zijn niet in handen van een familie, investeerders of beursgenoteerd, maar Stichting TBI is de enige aandeelhouder. Deze vorm heet Steward Ownership. Steward-Owned bedrijven worden niet beheerst door de belangen van de aandeelhouders, maar kunnen zich volledig richten op continuïteit en hun eigen missie. Dit geeft TBI en dus ook Synchroon de mogelijkheid om de sturen op maatschappelijke doelen. Ook ontstaat hierdoor automatisch een langetermijnperspectief.

Onze aanpak

Een succesvolle buurtaanpak vereist integrale maatregelen op verschillende gebieden. Dit zijn de acties die het verschil gaan maken:

Wijkgerichte coalities aangaan

Het sleutelwoord voor een geslaagde buurt ontwikkeling is ‘met elkaar’. De huidige woonopgave vraagt om intensieve samenwerking van alle betrokken professionals zoals corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, de gemeente en marktpartijen. Samenwerken gaat echter niet vanzelf en de praktijk is weerbarstig. Dat vereist een zekere structuur en die kunnen wij aanbrengen. Vanuit onze kennis en ervaring met integrale gebiedsontwikkelingen kunnen wij helpen met het creëren van draagvlak in complexe stakeholdersituaties en bij het opzetten van succesvolle wijkgerichte coalities

Sociaal aan fysiek koppelen

Bij de analyse van een buurt zetten we, behalve op harde data en ruimtelijke analyses, ook in op een zachte analyse en een zachte kaart. Hiermee krijgen we scherp welke goede initiatieven er al zijn, hoe mensen hun buurt beleven, wat zij belangrijk vinden en wat de knelpunten en kansen zijn. Om dat boven water te krijgen moet je een goede band opbouwen met de buurt. Dat vraagt om veelvuldige aanwezigheid in de buurt gedurende het hele proces, bijvoorbeeld in de vorm van een overleg- of werkplek. Van daaruit gaan we samen met bewoners, ondernemers en professionals aan de slag, leggen we links tussen de verschillende opgaven en koppelen we sociale kwesties aan fysieke antwoorden; zoals een sportplek voor (hang)jongeren.

Expertise inbrengen van onze netwerkpartners

Met elkaar weet je meer en kom je verder. Daarom hebben we in de loop der jaren een groot netwerk van partners en experts op allerlei vakgebieden opgebouwd; van institutionele beleggers tot zorginstellingen, horecaondernemers, ecologen, architecten en kunstenaars. Een bont gezelschap waarin we veel van elkaar leren en tot verrassende, vakoverstijgende inzichten komen. De veelzijdigheid van ons netwerk staat garant voor een brede blik en creatieve, doortimmerde oplossingen. Al die expertise brengen we graag in. Naast externe experts hebben we ook partners in eigen huis: bij TBI Holdings. De twintig zelfstandige ondernemingen van TBI zijn actief zijn op het gebied van duurzame bouw, techniek en infra en creëren door hun samenwerking synergie. Synchroon is één van die bedrijven. Binnen dit netwerk hebben we allemaal onze eigen hoogwaardige specialisaties en die delen we graag. Innovatie is bij ons een werkwoord.

Transparant samenwerken

De kern van langdurige goede samenwerking is je verplaatsen in elkaars belangen (empathie) en elkaar vertrouwen. Vertrouwen wordt gevoed door de daad bij het woord te voegen en open en transparant te zijn. Dat is hoe we werken – en dat wordt gewaardeerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat we elkaar gedurende het hele proces, van planvorming tot realisatie, inzicht geven in kosten en inkomsten. En omdat winstmaximalisatie voor ons, als onderdeel van de Steward-Owned TBI Holdings, geen doel is, gaan we vol voor de inhoud: wijken en buurten waar mensen met plezier wonen en werken.

Grond of gebouwen verwerven en slim investeren

Synchroon is kapitaalkrachtig en kent de markt. Het gericht risicovol verwerven van grond of gebouwen kan het startpunt zijn van een mooie nieuwe impuls in een buurt. Door die aankoop ontstaat soms letterlijk ruimte voor meer sociaal fysieke ontwikkelambitie. We zijn graag vroeg en lang betrokken bij een ontwikkeling, zodat we blijvend invloed uit kunnen oefenen op de gewenste kwaliteit van de leefomgeving: het buurtleven. Dit doen we onder andere door placemaking en met het Synchroon Woonfonds.

Langjarig verbinden aan een buurt(functie)

AIs gebiedsontwikkelaar is Synchroon zo’n 15 tot 20 jaar betrokken bij een gebied. Voor onze buurtaanpak geldt hetzelfde. Die tijd is nodig om verbeteringen in gang te zetten die bestendig zijn en doorwerken, ook als wij vertrokken zijn. Buurtontwikkeling is een keten van opeenvolgende, samenhangende activiteiten en ingrepen en dus investeringen in tijd en geld. Wij verbinden ons niet alleen door langdurig te investeren, maar ook door eigenaar te worden van bijvoorbeeld een buurtfunctie; een Stekk. Deze buurtfunctie ( Stekk) wordt gerund door een maatschappelijke ondernemer met hart voor de buurt. Veel van deze ondernemingen hebben tijd nodig om tot wasdom te komen en zichzelf te kunnen bedruipen. Die tijd geven wij.

Methode ontwikkelen met de wijk

De bewoner is de expert van het buurtleven. Daarom ontwikkelen we mét de wijk en vanuit dit buurtperspectief. Bewoners doen- en denken altijd mee op thema’s bepalend voor het buurtleven. Ontwikkelen met de wijk doen we volgens onze participatieloop. Door altijd zo breed mogelijk input op te halen, met enthousiaste bewoners en kenners op specifieke onderwerpen te verdiepen en de opgehaalde input te vertalen naar concrete producten. Vervolgens koppelen we breed terug en gaan we actief aan de slag met de opgehaalde kennis. Dat doen we altijd eerlijk en transparant. Dat is immers de basis van vertrouwen.

Methode ontwerpprincipes voor een sociaal duurzame wijk.

Toevallige ontmoetingen blijken uit onderzoek van cruciaal belang te zijn voor de samenhang en verbondenheid tussen mensen. Ze dragen er ook aan bij dat mensen zich ergens thuis voelen en dus gelukkiger zijn. In veel buurten leven mensen steeds meer langs elkaar heen. Daarom investeren wij graag in mooie plekken waar mensen met plezier komen en die het thuisgevoel versterken. Plekken waar je elkaar gepland of spontaan tegen het lijf kunt lopen. Dit vereist dat we vanaf het begin goed nadenken over de vraag hoe de openbare ruimte en de gebouwen hieraan bij kunnen dragen. Hiervoor hebben we een model laten ontwikkelen met 8 ontwerpprincipes die ontmoeting stimuleren. Met deze principes zetten we het versterken van de sociale cohesie in de buurt centraal en kunnen we een ontwerp heel gericht verrijken.

Bij Synchroon geloven we in de noodzaak van circulaire ontwikkeling. Benieuwd hoe wij dit doen?
Ontdek Synchroon circulair

Meer informatie

Wil je meer weten over Synchroon en samenwerken aan betere wijken en buurten?

Buurtleven - Contact - Rosalie de Boer - Synchroon Neem dan contact op met
Rosalie de Boer
Buurtleven - Contact - Jantien van den Berg - Synchroon Neem dan contact op met
Jantien van den Berg

Foto’s van Maarten Delobel