Meer natuur, meer stad

13 maart 2024
Utrecht

Bij Gangen vormt de stad de motor voor natuur­ontwikkeling. In plaats van de woningopgave en natuuropgave los van elkaar te zien, moeten we de kans grijpen om ze samen te ontwikkelen. Juist in de combinatie van stad en landschap en de overgang daartussen, liggen kansen voor een integrale benadering. Op die manier brengen we het landschap weer dichter bij de bewoners in de stad, als schakel tussen stad en land.

Samen met Flux en Bogdan, en met hulp van diverse experts, hebben wij onderzoek gedaan naar de opgaven en (ruimtelijke) oplossingen die daar een antwoord op bieden. Dit heeft geleid tot Gangen, een nieuwe aanpak van de stadsranden en de ruimte tussen steden in. De visie bestaat uit compacte, hoogstedelijke woningbouw aan de stadsranden, waardoor ruimte vrij blijft voor grote landschapsparken tussen steden in, als productieve groene longen. De nieuwe woonmilieus bieden een kwalitatieve impuls voor de stad en de bestaande stadsranden en zijn de economische motor die de landschapsparken mogelijk maken. Het concept geeft op integrale wijze invulling aan belangrijke, actuele thema’s als biodiversiteit, klimaat en de woningbouwopgave waarvoor we staan.

Want, ons land robuust en duurzaam inrichten is een uitdagende puzzel. We moeten nu verstandige en duurzame plannen maken, om een mooi en gezond Nederland door te kunnen geven aan toekomstige generaties. De opgaven zijn groot, de ruimte is beperkt. Om rechtvaardige keuzes te kunnen maken wat ruimte betreft, herneemt Het Rijk de regie in ruimtelijke ordening.

In 2024 komt de nieuwe Nota Ruimte. In deze Nota zijn provinciale opgaven, doelen en plannen samengebracht tot een kader voor heel Nederland. De bestuurlijke afspraken die momenteel worden gemaakt op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur, vormen de basis. Vooruitlopend daarop heeft minister De Jonge de Contourennotitie naar de Tweede Kamer gestuurd. De Contourennotitie benoemt belangrijke keuzes die overheden moeten maken en omschrijft de urgentie van het integreren van opgaven. Dat sluit goed aan bij onze visie Gangen. We moeten kritisch kijken naar welke opgaven we waar beantwoorden, om recht te doen aan schaarse ruimte, zonder kwaliteit uit het oog te verliezen.

De opgaven en oplossingen beperken zich niet tot eigendoms- of gemeentegrenzen. Visies op meerdere schaalniveaus die aan meerdere opgaven beantwoorden, vereisen samenwerking. Wij hebben de overtuiging dat de verbinding tussen de stad en de natuur echt iets moois op kan leveren voor het Nederlandse landschap en onze steden. Met Gangen willen we hier gestalte aan geven. Dat doen wij graag samen met iedereen die zich betrokken voelt bij de duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland en de ontwikkeling van de stad en de natuur. We zoeken partners die ons enthousiasme delen en samen met ons willen onderzoeken of Gangen concreet uitgevoerd kan worden.

Op www.gangen.nl leest u onze visie en kunt u de publicatie downloaden.

Aan de slag met emissiearm bouwen