Privacy Statement

Wie is Synchroon?

Synchroon is gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te Utrecht, Stadsplateau 14. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 24437966. Synchroon is onderdeel van TBI. TBI is een groep ondernemingen die onze fysieke leefomgeving vernieuwt, inricht en onderhoudt. Synchroon is een projectontwikkelaar met meer dan 75 jaar ervaring in het vak. Wij houden van steden en zijn gefascineerd door de rol die steden hebben voor mensen en samenlevingen. Vanuit die fascinatie hebben wij de ambitie om mooie projecten te ontwikkelen. Voor Synchroon staat het belang van u als klant centraal. Hierdoor proberen wij met onze producten en diensten zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw situatie.

Wij weten dat privacy belangrijk is voor u

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy beleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit privacy beleid beschreven wijze worden verwerkt. Tijdens door Synchroon georganiseerde evenementen kunnen foto’s en/of films worden gemaakt, onder andere ten behoeve van promotie op social media. Daarnaast worden bij start bouw de foto’s en/of films gedeeld met de kopers van het project.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze diensten, kunnen wij persoonsgegeven verzamelen van websitebezoekers, geïnteresseerden en kopers. Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij met uw toestemming (tracking) cookies. Deze cookies plaatsen wij (met uw toestemming) om u informatie te tonen die zo goed mogelijk aansluit bij uw situatie. Wanneer u zich aanmeldt als geïnteresseerde, deelt u onder andere contactgegevens met ons zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij u telefonisch kunnen benaderen en digitale nieuwsbrieven kunnen toesturen. Wanneer u een woning koopt van Synchroon bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen en delen wij uw gegevens met derden zoals de makelaar, notaris en aannemer.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze cookies op deze website accepteert. Deze persoonsgegevens verzamelen wij om u informatie te tonen die zo goed mogelijk aansluit bij uw situatie en om profielinformatie te verzamelen. Als u het contactformulier invult ten behoeve van het ontvangen van digitale nieuwsbrieven, worden de ingevulde gegevens door opgeslagen zodat wij of de makelaar telefonisch contact met u op kunnen nemen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen de volgende gegevens van u en wij gebruiken ze voor de volgende doelen:

Persoongegevens:

Doelen:

Grondslag¹

Elektronische locatiegegevens en uw surfgedrag op de website

Voor marketingdoeleinden
Om u informatie te tonen die zo goed mogelijk aansluit bij uw situatie

Toestemming van betrokkenen

Uw IP adres

Ten behoeve van beveiligingsmaatregelen

Gerechtvaardigd belang

Uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, contactmomenten als geïnteresseerde voor een woning in ons project)

Voor marketingdoeleinden

Toestemming van betrokkenen

Persoonsgegevens,(naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, burgelijke staat), overeenkomsten en correspondentie met kopers

Klantenadministratie

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Persoonsgegevens,(naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, burgelijke staat), overeenkomsten en correspondentie met kopers

Klantenadministratie

Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Klant- en persoonsgegevens, correspondentie klanten (business-to- business/opdrachtgevers).

Klantenadministratie

Gerechtvaardigd belang

Bedrijf- en persoonsgegevens, opdrachtnemers.

Administratie

Wettelijke verplichting

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, zoals makelaar, notaris, aannemer, software leveranciers en marketingbureaus. Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd). De partijen, zoals hierboven genoemd, waaraan wij uw persoonsgegevens doorgeven, kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europees Unie (EU), waar mogelijk een lager niveau van gegevensbescherming wordt geboden dan in Nederland. In dat geval wordt ervoor gezorgd dat er passende maatregelen worden genomen om een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens en uw profiel worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Contactgegevens

Bij interesse voor project:
Maximaal 6 maanden na laatste verkoop (notarieel transport) in het project/gebiedsontwikkeling.

Bij inschrijving op woning;
Maximaal 6 maanden na laatste verkoop (notarieel transport) van de laatste woning van het betreffende project.

Als koper van een woning:
Minimaal 20 jaar na oplevering van de laatste woning in het project.

Klantgegevens business-to-business:
Afhankelijk van relatie en overeenkomsten, maximaal 20 jaar.

Bedrijfs- en persoonsgegevens opdrachtnemers:
Minimaal 7 jaar tot, afhankelijk van opdracht maximaal
20 jaar.

Electronische locatiegegevens

Maximaal 2 jaar

Surfgedrag

Maximaal 2 jaar

IP adres

Maximaal 14 dagen

Hoe beschermen wij u persoonsgegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Zoals, maar niet uitsluitend, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens bij de medewerkers van SYNCHROON en het versleuteld versturen van uw persoonsgegevens via de website. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens via info@synchroon.nl.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht:

  • op informatie en inzage van uw gegevens;
  • op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen, klik hier.

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Up-to-date en contact

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit privacy statement voldoen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement of over andere privacy zaken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@synchroon.nl.